68/2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 68/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), informuje o podjętej w dniu 28 listopada 2013 r. uchwale nr 1370/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Pozbud T&R S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić
 
z dniem 3 grudnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
 
w/w akcje spółki Pozbud T&R S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 03 grudnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPZBDT00013.
 
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.