69/2013 Wygaśnięcie uchwały Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R dotyczącej emisji akcji serii H

Raport bieżący nr 69/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, że 29 listopada 2013 roku upłynął termin na zgłoszenie do sądu rejestrowego Uchwały Nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 maja 2013 roku w zakresie, w jakim ta uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, która ma być objęta przez akcjonariuszy Baumal Group S.A. zgodnie z Umową Inwestycyjną z 25 kwietnia 2013 roku. O zawarciu Umowy inwestycyjnej Emitent poinformował raportem bieżącym nr 18/2013 z 25 kwietnia 2013 roku, a o podpisaniu Aneksu Nr 1 do Umowy inwestycyjnej poinformował raportem bieżącym nr 44/2013 z 29 maja 2013 roku.
 
Powodem wygaśnięcia powyższej uchwały jest upływ czasu, spowodowany wydłużeniem procedury formalnej związanej z rejestracją w sądzie rejestrowym wcześniejszych emisji akcji Emitenta, tj. akcji serii F i G.
 
Celem ponownego podjęcia uchwały w sprawie emisji Akcji Serii H na warunkach zasadniczo zgodnych z warunkami określonymi wyżej wskazaną Uchwałą nr 5/2013, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.