71/2013 Rejestracja w KDPW akcji serii F spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 71/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. oraz nr 68/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. informuje, iż zgodnie z otrzymanym w dniu 2 grudnia 2013 r. Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW, w dniu 3 grudnia 2013 r. nastąpi rejestracja 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Pozbud T&R S.A i oznaczenie ich kodem PLPZBDT00013.
 
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim