7/2013 Zawarcie z PKO BP S.A. Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego

Raport bieżący nr 7/2013
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
1) Aneks nr 2 do w/w Umowy, ustalający nową treść umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., został podpisany w dniu 13 lutego 2013 r.Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 22.04.2011 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, że w dniu 13 lutego 2013 r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. - Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym w Poznaniu Aneks nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., który ustala nową treść w/w Umowy
 
2) Na podstawie Umowy Bank udzielił Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 40.700.000,00 zł na okres od dnia 22.04.2011 r. do dnia 13.02.2016 r., w ramach którego Emitent może korzystać z:
 
a) kredytu w rachunku bieżącym,
 
b) kredytu obrotowego odnawialnego,
 
c) kredytu obrotowego nieodnawialnego,
 
d) gwarancji bankowych
 
3) Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A w wysokości 1,35 %.
 
4) Prowizje i opłaty bankowe naliczane są w oparciu o obowiązującą Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP S.A. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%.
 
5) Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu stanowią:
 
a) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bieżących Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych),
 
b) blokada środków na rachunku bankowym Emitenta w PKO BP S.A.,
 
c) hipoteka łączna do kwoty 23.800.000,00 zł ustanowiona na:
 
- użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Słonawach, opisanych w księdze wieczystej nieruchomości nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 
- nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, opisanej w księdze wieczystej nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 
d) hipoteka łączna do kwoty 17.500.000,00 zł na użytkowaniach wieczystych gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Grzywnie, gmina Chełmża, opisanych w księgach wieczystych TO1T/00039487/9, nr TO1T/00067216/4 i TO1T/00050973/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 
e) zastaw rejestrowy na 2.500.000 sztuk akcji Emitenta (imiennych serii A uprzywilejowanych), należących do spółek Eagle 2 Andrzejak S.K.A., Eagle 3 Andrzejak S.K.A. oraz do p. Magdaleny Andrzejak,
 
f) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (materiałach, produktach gotowych i towarach) do kwoty 4.000.000,00 zł,
 
g) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej,
 
h) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa powyżej,
 
i) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów handlowych finansowanych przez PKO BP S.A..
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent