72/2013 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EVER HOME S.A. - spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 72/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?). informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04 grudnia 2013 r., powziął informację o rejestracji, w dniu 04 grudnia 2013 r., przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej EVER HOME Spółka Akcyjna . z siedzibą w Wysogotowie z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 284.600,00 zł, to jest o kwotę 34.600,00 zł.
 
Po rejestracji kapitał zakładowy spółki zależnej EVER HOME S.A. wynosi 284.600,00 zł i dzieli się na :
 
a)1.000.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 0000001 do 1000000,
 
b)346.000 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do 346000,
 
c)1.154.000 akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 0000001 do 1154000,
 
d)346.000 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do 346000
 
Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego EVER HOME S.A. łączna liczba akcji wynosi 2.846.000 akcji, a liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki wynosi 4.692.000 głosów. Emitent posiada 64,86 % udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej EVER HOME S.A. i 78,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej EVER HOME S.A.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).