73/2013 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 73/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 04 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie, iż w wyniku rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Pozbud T&R S.A. oraz przydzielenia na rachunek w dniu 3 grudnia 2013 r., ilość akcji posiadana przez Fundusz Allianz FIO (dalej: "Fundusz?), zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., przekroczyła 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Z informacji wynika, iż przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, Fundusz posiadał 1.359.188 akcji Emitenta, co stanowiło 5,3667% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.359.188 głosów, które stanowiły 4,6515% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
 
Po transakcji Fundusz posiada 1.883.597 akcji Pozbud T&R S.A., które stanowią 7,4373% udziału w kapitale zakładowym Pozbud T&R S.A. oraz dają 1.883.597 głosów, które stanowią 6,4462% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).