74/2013 POZBUD T&R SA - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 74/2013
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości, iż w dniu 09 grudnia 2013 roku powziął informację o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 04 grudnia 2013 roku Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.447.950,00 zł poprzez emisję 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. (Postanowienie Sądu z dnia 04.12.2013 r., sygnatura akt PO.VIII Ns-Rej. KRS/33158/13/158).
 
Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.774.179,00 zł i dzieli się na 26.774.179 akcji, w tym:
 
a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,
 
b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 34085000,
 
c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000,
 
d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,
 
e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,
 
f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,
 
g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950.
 
 
 
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 30.668.179 głosów.
 
 
 
Ponadto na mocy przedmiotowego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 grudnia października 2013 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000284164) dokonano rejestracji zmiany § 3 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.774.179,00 zł ( dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
 
a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,
 
b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 34085000,
 
c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000,
 
d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,
 
e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,
 
f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,
 
g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950.
 
2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
 
3. (uchylony).
 
4. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
 
 
 
Aktualna jednolita treść Statutu Spółki, uwzględniająca zarejestrowaną zmianę, została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu.
 
 
 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).