75/2013 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 75/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 r. otrzymał od Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu Emitenta ("Akcjonariusz?) zawiadomienie w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).
 
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.447.950,00 zł poprzez emisję 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uległ zmianie stan posiadania akcji Emitenta oraz stan liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta spółki zależnej od Akcjonariusza - EAGLE 2 ANDRZEJAK Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 
W ramach oferty akcji serii G spółka EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. objęła 1.025.850 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji.
 
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał pośrednio 1.547.292 akcji Emitenta, z czego 1.483.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 64.292 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 6,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 10,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Po podwyższeniu kapitału zakładowego Akcjonariusz posiada pośrednio 2.573.142 akcje Emitenta, z czego 1.483.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 1.090.142 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 9,61% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 13,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Objęcie przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. akcji serii G zostało wykonane, jako konsekwencja procesu wcześniejszej sprzedaży akcji przez EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A., która to sprzedaż została zrealizowana w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu na akcje Emitenta.
 
EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. objęła akcje serii G Emitenta w liczbie równej wcześniej sprzedanych akcji, o sprzedaży której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2013 z 4 września 2013 r.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późniejszymi zmianami ).