78/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 Raport bieżący nr 78/2013

 
Podstawa Prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 r. otrzymał od Pana Tadeusza Andrzejaka - Prezesa Zarządu Emitenta ("Osoba zobowiązana?) zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Emitenta oraz stan liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta spółki zależnej od Akcjonariusza EAGLE 3 ANDRZEJAK Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.447.950,00 zł poprzez emisję 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 1,00 zł uległ zmianie stan posiadania akcji Emitenta oraz stan liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta spółki EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A.
 
W ramach oferty akcji serii G spółka EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A. objęła 422.100 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji
 
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał pośrednio 1.947.000 akcji Emitenta, z czego 1.947.000 akcji imiennych serii A Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), co stanowiło7,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 13,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Po podwyższeniu kapitału zakładowego Akcjonariusz posiada pośrednio 2.369.100 akcji Emitenta, z czego 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 8,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Objęcie przez spółkę EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A. akcji serii G zostało wykonane, jako konsekwencja procesu wcześniejszej sprzedaży akcji przez EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A., która to sprzedaż została zrealizowana w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu na akcje Emitenta.
 
EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A.objęła akcje serii G Emitenta w liczbie równej wcześniej sprzedanych akcji, o sprzedaży której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2013 z 4 września 2013 r.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami).