80/2013 Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Raport bieżący nr 80/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. podpisał umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. ("PZU S.A.") z siedzibą w Warszawie.
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez PZU S.A. na zlecenie Pozbud T&R S.A. ("Zleceniodawca?), gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (zwanych dalej "gwarancjami?) w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.
 
Maksymalny limit zaangażowania został ustalony przez strony na kwotę 20.000.000,00 zł i obowiązuje od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia 16 grudnia 2014 r. z możliwością jego przedłużenia na okres uzgodniony przez strony umowy.
 
W ramach limitu PZU S.A. może udzielać następujących gwarancji:
 
a) zapłaty wadium
 
b) należytego wykonania kontraktu,
 
c) właściwego usunięcia wad lub usterek,
 
d) należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
 
e) zwrotu zaliczki.
 
Na podstawie przedmiotowej umowy mogą być wystawiane gwarancje o okresie ważności:
 
a) nie dłuższym niż 9 miesięcy - w przypadku gwarancji zapłaty wadium
 
b) 72 miesiące - w przypadku gwarancji należytego wykonania kontraktu,
 
c) 72 miesiące - w przypadku gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,
 
d) 84 miesiące plus 15 dni na zwolnienie gwarancji - w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad łącznie dla jednego kontraktu,
 
e) 84 miesiące - w przypadku gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek, udzielanych na zabezpieczenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub udzielanych na rzecz beneficjent ów będących podmiotami publicznymi,
 
f) 96 miesięcy - w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad łącznie dla jednego kontraktu, udzielanych na zabezpieczenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub udzielanych na rzecz beneficjentów będących podmiotami publicznymi,
 
g) 36 miesięcy - w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki.
 
Wysokość składek, z tytułu udzielenia Spółce gwarancji, do których zapłacenia, na rzecz PZU S.A. Spółka jest zobowiązana, ustalona została na warunkach rynkowych.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W przypadku nie przedłużenia maksymalnego limitu zaangażowania, który obowiązuje do dnia 16 grudnia 2014 r., umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia wszelkich zobowiązań stron wynikających z umowy.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).