81/2013 Zawarcie znaczącej umowy ze spółką TORPOL S.A.

Raport bieżący nr 81/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r., pomiędzy Emitentem (Odbiorca) a spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Dostawca) zawarta została umowa ma dostawę materiałów budowlanych.
 
Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych, przewidzianych do zabudowy, w ramach wykonywania robot budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 143, odcinek Kalety - Kluczbork? oraz na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica państwa z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)?.
 
Dostawca realizować będzie dostawy zgodnie z zamówieniami, sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
Za całkowite wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły cenę w wysokości 29.154.262,92 zł brutto (cena netto 9 23.702.652,78 zł + podatek VAT 5.451.610,14 zł).
 
Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości producenta na wszystkie dostarczone materiały, będące przedmiotem niniejszej umowy na okres tożsamy z gwarancji na udzieloną przez producenta, liczony od daty każdej dostawy partii towaru do Odbiorcy oraz zobowiązuje się na żądanie Odbiorcy do usunięcia na swój koszt wad występujących w okresie gwarancji.
 
Dostawca zapłaci 5 % ceny, za odstąpienie przez Odbiorcę od umowy z przyczyn obciążających Dostawcę, a Odbiorca zapłaci 5 % ceny, za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn obciążających Odbiorcę.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).