85/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 85/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 r. otrzymał od Pana Tadeusza Andrzejaka - Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienie o:
 
1) zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2013 r. przekształcenia bezpośrednio przez niego kontrolowanej spółki - EAGLE 3 Andrzejak Spółka komandytowo- akcyjna, której był dominującym Akcjonariuszem, w spółkę jawną pod firmą EAGLE 3 Andrzejak Spółka jawna, której został Wspólnikiem. W wyniku tej transakcji prawo do 2.369.100 akcji Emitenta, w tym 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 8,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przeszło ze spółki przekształcanej - EAGLE 3 Andrzejak Spółka komandytowo - akcyjna na spółkę przekształconą - EAGLE 3 Andrzejak Spółka jawna. W związku z konfiguracją transakcji nie wystąpiła cena nabycia akcji.
 
2) przeniesieniu w dniu 20 grudnia 2013 r. 2.369.100 akcji Emitenta, z czego 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 8,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ze spółki EAGLE 3 Andrzejak Spółka jawna na Pana Tadeusza Andrzejaka, a to na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników spółki EAGLE 3 Andrzejak Spółka jawna o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji oraz o podziale majątku spółki. W związku z konfiguracją transakcji nie wystąpiła cena nabycia akcji.
 
 
 
Przed zmianą Pan Tadeusz Andrzejak posiadał pośrednio 2.369.100 akcji Emitenta, w tym 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 8,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Po zmianie, tj. z chwilą przeniesienia akcji ze spółki EAGLE 3 Andrzejak Spółka jawna, Pan Tadeusz Andrzejak posiada bezpośrednio 2.369.100 akcji Emitenta, w tym 1.947.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 8,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).