KOREKTA RAPORTU NR 67/2013 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F spółki Pozbud T&R S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 67/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
W związku z błedną informacją w końcowej części raportu nr 67/2013 Zarząd Spółki podaje SKORYGOWANĄ TREŚĆ RAPORTU nr 67/2013:
 
Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Łączna liczba akcji, które mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego wynosi 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem PLPZBDT00013. Zaproponowana została data rejestracji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na 25 listopada 2013 r.
 
Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.