10/2014 Zwiększenie powyżej 10 % udziału funduszy zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 10/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), informuje, iż w dniu 18 marca 2014 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji spółki Pozbud T&R S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. rozliczonych w dniu 12 marca 2014 r., zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE?) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
 
Przed nabyciem akcji, OFE i DFE posiadały 3.053.920 akcji Spółki, co stanowiło 11,41 % kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 3.053.920 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,96 % ogólnej liczby głosów.
 
W dniu 18 marca 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 3.644.920 akcji Spółki, co stanowi 13,61 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.644.920 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 11,89 % ogólnej liczby głosów.
 
Z otrzymanej informacji wynika, iż w perspektywie 12 miesięcy OFE i DFE nie wykluczają zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszy.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ).