14/2014 Zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A

Raport bieżący nr 14/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, iż w dniu 09 kwietnia 2014 roku otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji spółki Pozbud T&R S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 04 kwietnia 2014 roku, zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE?) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
 
Przed nabyciem akcji, OFE i DFE posiadały 4.198.999 akcji Spółki, co stanowiło 15,68 % kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 4.198.999 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,69 % ogólnej liczby głosów.
 
W dniu 09 kwietnia 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 4.305.867 akcji Spółki, co stanowi 16,08 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.305.867 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,04 % ogólnej liczby głosów.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ).