15/2014 Zawarcie przez Emitenta transakcji zabezpieczającej typu IRS.

Raport bieżący nr 15/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 r. Emitent (Kredytobiorca) i bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Kredytodawca), dokonały transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS "Interest Rate Swap?, polegającej na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 4,22 %. Transakcja zabezpiecza zobowiązania Emitenta z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 04 marca 2014 r. Transakcja została zawarta na okres od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 01 lipca 2022 roku i zabezpiecza kwotę nominalną 10.000.000,00 zł. Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).