16/2014 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Raport bieżący nr 16/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. uchwałą nr 8/05/2014 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2014 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok.
 
Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 11 ust. 2 pkt b Statutu Spółki oraz § 2 ust. 10 pkt b Regulaminu Rady Nadzorczej.
 
Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia w/w czynności jest firma ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50 (KRS 0000418856), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.
 
Emitent korzystał z usług w/w podmiotu w zakresie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2009 - 2013 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2009 - 2013, a także w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 i 2013 rok i przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2012 i 2013 roku.
 
Umowa z audytorem na dokonanie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ).