17/2014 Podpisanie dwóch znaczących umów z firmą ALUSTA S.A.

Raport bieżący nr 17/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 06 marca 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 r. informuje, że w dniu 19 maja 2014 r. podpisał ze spółką ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu dwie umowy na wykonanie robót budowlano - montażowych dla przebudowy odcinka IIIb w km od 24,450 do 27.543 w ramach realizacji zamówienia publicznego pod nazwą "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne), w ramach Projektu: POIiŚ 7.1.-22.1.
 
I. Umowa nr 1/E-75/2014 z dnia 19 maja 2014 roku
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
 
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dla przebudowy odcinka IIIb w km 24,450 do 27,543 ("Roboty?), związane z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu: POIiŚ 7.1.-22.1., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, określającym zakres robót.
 
3) Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie Umowy, zgodnie jej postanowieniami, tj. uzyskania pisemnej akceptacji treści Umowy względnie nie zgłoszenia sprzeciwu do treści Umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia jej przez Wykonawcę.
 
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (20.12.2012 r.), z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym.
 
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17.995.958,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 22.135.028,34 zł brutto.
 
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
 
7) W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Podwykonawcy, wynikających z Umowy, Podwykonawca do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla własnego in blanco na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy. Zabezpieczenie będzie ważne od momentu jego przedłożenia Wykonawcy, co najmniej do:
 
- 58 dnia po upływie Czasu na Ukończenie, wynikającego z Kontraktu Głównego - w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę,
 
- 22 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad wynikających z Kontraktu Głównego - w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Podwykonawcę wad w okresie rękojmi za wady ("Okres Zgłaszania Wad?), z zastrzeżeniem, że w terminie 45 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zwolni 70 % zabezpieczenia. Pozostałe szczegółowe zasady realizacji weksla zostaną ustalone w deklaracji wekslowej.
 
8) Podwykonawca, w sytuacji gdy Wykonawca przed terminem obowiązywania zabezpieczenia, wykorzysta już otrzymany weksel do dochodzenia swych roszczeń, zobowiązuje się do przedłożenia nowego weksla in blanco w celu udzielenia zabezpieczenia do końcu okresu ważności zabezpieczenia W braku przedłożenia takiego weksla Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami do kwoty stanowiącej wartość brakującego zabezpieczenia i zatrzymania tej kwoty jako kaucji zabezpieczającej należytego wykonanie umowy. Kaucja ta zostanie zwrócona Podwykonawca, gdy przedłoży on nowy weksel.
 
9) Udzielone Zabezpieczenie będzie się automatycznie wydłużać w przypadku wydłużenia zakładanego okresu trwania Umowy (Czasu na Ukończenie) oraz wydłużenia okresu rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad) zgodnie z zasadami Kontraktu Głównego.
 
10) Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
 
- 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia wynikającego z Harmonogramu, na zakończenie robót budowlanych w stanie i zakresie umożliwiającym ich odbiór lub wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera/Zamawiającego,
 
- w odniesieniu do wadliwych Robót, 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (Okres Zgłaszania Wad),
 
- 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
 
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Podwykonawca będzie miał zawarte z Wykonawcą również inne umowy dotyczące realizacji inwestycji, kary umowne, o których wyżej mowa naliczane będą od sumy wynagrodzeń brutto z wszystkich takich umów; kary umowne z takich różnych umów nie mogą być w takim przypadku naliczane podwójnie.
 
11) Ponadto Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
 
- za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą ponadnormatywną dobę opóźnienia w czasie całkowitego całodobowego zamknięcia toru, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),
 
- za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą godzinę przedłużenia zamknięcia w trakcie przydzielonych zamknięć torowych, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),,
 
- za każde uszkodzenie przez Podwykonawcę infrastruktury kolejowej podczas realizacji Robót, w wysokości odpowiadającej ewentualnemu obciążeniu Wykonawcy przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),
 
- za każdą szkodę wynikłą z działania/zaniechania Podwykonawcy, do jej pełnej wartości, którą będzie musiał ponieść Wykonawca, celem należytego wykonania Kontraktu Głównego.
 
Strony ustaliły, iż limit kar umownych wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
 
12) Wykonawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, Wykonawca poniósł szkodę przewyższającą wartość naliczonych kar umownych.
 
13) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z Podwykonawcą w następujących okolicznościach:
 
- w przypadku rozwiązania Kontraktu Głównego z jakichkolwiek przyczyn,
 
- w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy, wynikających z Harmonogramu, a przekraczających 30 dni kalendarzowych,
 
- w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów ubezpieczenia.
 
14) Podwykonawca nie może podzlecać w części lub w całość Robót na dalszego podwykonawcę bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Wykonawcę i Inżyniera oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych przez Zamawiającego. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków lub instytucji kredytujących roboty objęte niniejszą Umową. Wykonawca , na podstawie Kontraktu Głównego dokona cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy na mocy Kontraktu Głównego roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wygasną wskutek upływu Okresu Zgłaszania Wad. Na powyższe Podwykonawca udziela zgody.
 
II. Umowa nr 2/E-75/2014 z dnia 19 maja 2014 roku
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
 
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dla przebudowy odcinka IIIb w km 24,450 do 27,543 ("Roboty?), związane z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu: POIiŚ 7.1.-22.1., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, określającym zakres robót.
 
3) Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie Umowy, zgodnie jej postanowieniami, tj. uzyskania pisemnej akceptacji treści Umowy względnie nie zgłoszenia sprzeciwu do treści Umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia jej przez Wykonawcę.
 
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (20.12.2012 r.), z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym.
 
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17.999.141,20 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 22.138.943,67 zł brutto.
 
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
 
7) W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Podwykonawcy, wynikających z Umowy, Podwykonawca do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla własnego in blanco na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy. Zabezpieczenie będzie ważne od momentu jego przedłożenia Wykonawcy, co najmniej do:
 
- 58 dnia po upływie Czasu na Ukończenie, wynikającego z Kontraktu Głównego - w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę,
 
- 22 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad wynikających z Kontraktu Głównego - w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Podwykonawcę wad w okresie rękojmi za wady ("Okres Zgłaszania Wad?), z zastrzeżeniem, że w terminie 45 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zwolni 70 % zabezpieczenia. Pozostałe szczegółowe zasady realizacji weksla zostaną ustalone w deklaracji wekslowej.
 
8) Podwykonawca, w sytuacji gdy Wykonawca przed terminem obowiązywania zabezpieczenia, wykorzysta już otrzymany weksel do dochodzenia swych roszczeń, zobowiązuje się do przedłożenia nowego weksla in blanco w celu udzielenia zabezpieczenia do końcu okresu ważności zabezpieczenia W braku przedłożenia takiego weksla Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami do kwoty stanowiącej wartość brakującego zabezpieczenia i zatrzymania tej kwoty jako kaucji zabezpieczającej należytego wykonanie umowy. Kaucja ta zostanie zwrócona Podwykonawca, gdy przedłoży on nowy weksel.
 
9) Udzielone Zabezpieczenie będzie się automatycznie wydłużać w przypadku wydłużenia zakładanego okresu trwania Umowy (Czasu na Ukończenie) oraz wydłużenia okresu rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad) zgodnie z zasadami Kontraktu Głównego.
 
10) Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
 
- 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia wynikającego z Harmonogramu, na zakończenie robót budowlanych w stanie i zakresie umożliwiającym ich odbiór lub wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera/Zamawiającego,
 
- w odniesieniu do wadliwych Robót, 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (Okres Zgłaszania Wad),
 
- 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
 
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Podwykonawca będzie miał zawarte z Wykonawcą również inne umowy dotyczące realizacji inwestycji, kary umowne, o których wyżej mowa naliczane będą od sumy wynagrodzeń brutto z wszystkich takich umów; kary umowne z takich różnych umów nie mogą być w takim przypadku naliczane podwójnie.
 
11) Ponadto Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
 
- za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą ponadnormatywną dobę opóźnienia w czasie całkowitego całodobowego zamknięcia toru, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),
 
- za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą godzinę przedłużenia zamknięcia w trakcie przydzielonych zamknięć torowych, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),,
 
- za każde uszkodzenie przez Podwykonawcę infrastruktury kolejowej podczas realizacji Robót, w wysokości odpowiadającej ewentualnemu obciążeniu Wykonawcy przez Generalnego Wykonawcę (Torpol S.A.),
 
- za każdą szkodę wynikłą z działania/zaniechania Podwykonawcy, do jej pełnej wartości, którą będzie musiał ponieść Wykonawca, celem należytego wykonania Kontraktu Głównego.
 
Strony ustaliły, iż limit kar umownych wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
 
12) Wykonawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, Wykonawca poniósł szkodę przewyższającą wartość naliczonych kar umownych.
 
13) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z Podwykonawcą w następujących okolicznościach:
 
- w przypadku rozwiązania Kontraktu Głównego z jakichkolwiek przyczyn,
 
- w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy, wynikających z Harmonogramu, a przekraczających 30 dni kalendarzowych,
 
- w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów ubezpieczenia.
 
14) Podwykonawca nie może podzlecać w części lub w całość Robót na dalszego podwykonawcę bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Wykonawcę i Inżyniera oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych przez Zamawiającego. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków lub instytucji kredytujących roboty objęte niniejszą Umową. Wykonawca , na podstawie Kontraktu Głównego dokona cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy na mocy Kontraktu Głównego roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wygasną wskutek upływu Okresu Zgłaszania Wad. Na powyższe Podwykonawca udziela zgody.
 
Pozostałe warunki w/w umów są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).