18/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A., na dzień 20 czerwca 2014 roku, na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).
 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) oraz projektami uchwał w dniu 22 maja 2014 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133.).