19/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2014 roku, na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A. (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).
 
Projekty uchwał w załączeniu.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133).