20/2014 Przekroczenie 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A przez fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), informuje, iż w dniu 05 czerwca 2014 r. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadomiło Emitenta, że w wyniku nabycia akcji spółki Pozbud T&R S.A., liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze ING wzrosła powyżej progu 5 % ogólnej liczby głosów.
 
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Pozbud T&R S.A. było nabycie akcji Emitenta w dniu 03 czerwca 2014 roku przez ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz subfundusze ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
 
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1.463.010 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,46 % kapitału zakładowego Emitenta.
 
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 1.463.010 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 4,77 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.
 
Wg stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A posiadają 1.775.055 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowi 6,63 % kapitału zakładowego Emitenta.
 
Wg stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 1.775.055 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Pozbud T&R S.A., co stanowi 5,79 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)