21/2014 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 22 maja 2014 r. dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, które zostanie przedstawione do zatwierdzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku przyjęte zostało przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku i zamieszczone na stronie internetowej Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133).