2/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 2/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zwierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
1. Raporty okresowe za 2013 rok:
 
- "rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 28 lutego 2014 r.
 
- raport roczny za 2013 r. - 30 kwietnia 2014 r.
 
- skonsolidowany raport roczny za 2013 r. - 30 kwietnia 2014 r.
 
2. Raporty okresowe za 2014 rok :
 
- "rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 r.
 
- "rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r.
 
- "rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.
 
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
 
Podstawa prawna : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)