22/2014 Kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencji.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2014 r. informuje, iż otrzymał zawiadomienia od Akcjonariuszy o zamiarze zgłoszenia na tym Zgromadzeniu kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną nową kadencję. Do dnia dzisiejszego formalnie zgłoszeni zostali wymienieni poniżej kandydaci :
 
1. Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu i na rzecz Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, będących akcjonariuszami Spółki, zamierza zgłosić kandydaturę Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, obecnego członka Rady Nadzorczej Spółki, na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji,
 
2. Pioneer Pekao Investment Management S.A., działając w imieniu funduszy Pioneer będących akcjonariuszami Spółki, zamierza zgłosić kandydaturę Pana Marka Chaniewicza, obecnego członka Rady Nadzorczej Spółki, na Członka Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji,
 
3. Pan Roman Andrzejak, będący akcjonariuszem Spółki, zamierza zgłosić kandydaturę Pana Wojciecha Prentkiego i Pana Bartosza Andrzejaka, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki, na Członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji,
 
4. Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, działając w imieniu subfunduszy Allianz, będących akcjonariuszami Spółki, zamierza zgłosić kandydaturę Pana Jacka Krzysztofa Koczwara na Członka Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 
Ponadto, Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadą zawartą w części II ust. 1 pkt.5 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.? oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta, którzy zostaną zaproponowani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2014 r., w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133).