23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 20 czerwca 2014 roku.
 
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133).
 
 
 
TREŚĆ UCHWAŁ
 
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
 
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
 
W DNIU 20 CZERWCA 2014 ROKU
 
 
 
Uchwała Nr 1/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą W Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1
 
Kodeksu spółek handlowych, Wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
 
Pana Wojciecha Komera.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr I oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 'wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 2/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji
 
skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów ”wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 3/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w
 
brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
 
l. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 
Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
 
ll. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
 
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
 
14. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.
 
16. Podjęcia uchwały W sprawie zmiany Statutu Spółki.
 
l7. Podjęcie uchwały W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 
18. Wolne głosy i wnioski.
 
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących sie", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 4/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt l Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. l pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2013.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 5/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt l Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. l pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013, na które składają się:
 
0 sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 3l grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2l8.29l.022,45 zł ( dwieście osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),
 
0 sprawozdanie z zysków i strat za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
 
0 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
 
0 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 0l stycznia 2013 roku do
 
3l grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.688.537,24 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),
 
0 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ll.5l8.64l,8l zł (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
 
0 noty objaśniające do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 6/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R
 
S.A. za 2013 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek
 
handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 zpóżniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2013 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 7/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok
 
§ 1
 
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok, na które składają się:
 
0 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 237.886,00 tys. zł (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 
0 skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 
0 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 
0 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.627,00 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 
0 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.110 tys. zł ( dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
 
0 noty obj aśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 8/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą,
 
postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 9/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną
 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
 
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki
 
za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz z oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 10/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr IO oddano ważne głosy Z 13.383.560 akcji,
 
stanowiących 49,98 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 15.330.560 ważnych głosów, w tym 15.330.560 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 11/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr II oddano ważne głosy z 13.179.518 akcji,
 
stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 15.590.518 ważnych głosów, w tym 15.590.518 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 12/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 13/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 14/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
 
Sekretarzowi Rady Nadzorczej
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 15/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 16/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 17/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, powołało w skład ustalonej przez Walne Zgromadzenie pięcioosobowej Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji, następujących członków:
 
Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę,
 
Pana Wojciech Szymona Kowalskiego,
 
Pana Marka Chaniewicza,
 
Pana Wojciecha Prentkiego,
 
Pana Bartosza Andrzejaka
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 18/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok
 
§1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek
 
handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
 
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
 
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
 
oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
 
złotych),
 
za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 19/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Spółki
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
 
handlowych uchwala zmiany Statutu Spółki polegające na skreśleniu w paragrafie 6 ustępów 4, 5, 6 i 7.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
 
Uchwała Nr 20/2014
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 20 czerwca 2014 roku
 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 19 z dnia 20 czerwca 2014 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano o ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
 
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta