24/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 20 czerwca 2014 roku.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2014 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późn. zm.)