25/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. następnej kadencji.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości, iż z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2014 r. ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej, nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nowej, wspólnej trzyletniej kadencji ponownie powołano:
 
- dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach:
  • Pana Wojciecha Prentkiego
  • Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego
  • Pana Marka Chaniewicza
  • Pana Bartosza Andrzejaka
- oraz nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:
 
  • Pana Jacka Krzysztofa Koczwara
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółki z Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Życiorysy zawodowe osób powołanych do Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pozbud.pl.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).