26/2014 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencji.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 04 lipca 2014 roku podjęła uchwały o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej, powołanej na nową kadencję w składzie, o którym Emitent informował raportem bieżącym Nr 25/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.
 
Zgodnie z powziętymi uchwałami, Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. Pana Wojciecha Prentkiego (dotychczasowego Przewodniczącego RN). Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. powierzona została Panu Wojciechowi Kowalskiemu (dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu RN), zaś funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. Panu Bartoszowi Andrzejakowi (dotychczasowemu Sekretarzowi RN). Członkami Rady Nadzorczej są Pan Marek Chaniewicz i Pan Jacek Koczwara.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).