27/2014 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu POZBUD T&R S.A.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej w dniu 20 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 20/2014, na posiedzeniu w dniu 04 lipca 2014 roku, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę § 6 (skreślenie ustępów 4,5,6 i 7), przyjętą Uchwałą Nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2014 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 04 lipca 2014 roku, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).