29/2014 Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisał drugostronnie Aneks nr 3 ("Aneks?) z dnia 21 lipca 2014 roku do Umowy Inwestycyjnej ("Umowa?), zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku przez Emitenta z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszułą, głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.
 
W związku z kontynuacją procesu pozyskania dofinansowania planowanych inwestycji, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej, Strony Umowy, Aneksem Nr 3, zgodnie postanowiły o przedłużeniu terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 
Z uwagi na wydłużenie terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej przeprowadzona zostanie aktualizacja badania due diligence spółki Baumal Group S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2014 z dnia 30 listopada 2013 roku.
 
O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, o podpisaniu Aneksu Nr 1 - raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, a o podpisaniu Aneksu Nr 2 - raportem bieżącym nr 70/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).