31/2014 Rejestracja przez sąd zmiany statutu spółki

Raport bieżący nr 31/2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku informuje, iż w dniu 08 września 2014 roku Emitent otrzymał odpis Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 sierpnia 2014 roku (Sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/019583/14/935) o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 sierpnia 2014 roku, na wniosek Emitenta, zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2014 roku w zakresie skreślenia w § 6 Statutu Spółki ustępów 4, 5, 6 i 7.  Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowaną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).