32/2014 Podpisanie przez Emitenta Umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.

Raport bieżący nr 32/2014
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 08 września 2014 r., jako Podwykonawca, podpisał ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu Umowę na wykonanie części prac budowlanych ("Umowa?) na projektach realizowanych przez TORPOL S.A. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
1). Umowa Nr PP/6/B106/2014 z dnia 08 września 2014 roku.
 
2) Stronami umowy są: TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Wykonawca i POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Podwykonawca.
 
3) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, które zostaną wykonane zgodnie z projektami technicznymi, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanymi przez Wykonawcę.
 
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje do dnia 30 maja 2015 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu przez Wykonawcę.
 
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 31.910.386,54 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 39.249.775,45 zł brutto.
 
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na roboty objęte Umową. Okres zgłaszania wad wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile gwarantują to producenci tych urządzeń lub wytwórcy materiałów.
 
7) W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Podwykonawcy wynikających z Umowy, Podwykonawca wniesie zabezpieczenie w formie weksla In blanco z deklaracją wekslową w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy. W tym przypadku zabezpieczeniem usunięcia wad i usterek będzie nieoprocentowana kaucja gwarancyjna, utworzona zgodnie z Umową.
 
8) Wykonawca obciąży Podwykonawcę kosztami ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowlanych, obejmującego ubezpieczenie przedmiotu umowy, w wysokości procentowego udziału wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.
 
8) Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę poniósł szkodę.
 
9) W Umowie zawarto też postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy czym odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Podwykonawcy uprawnia Wykonawcę do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).