33/2014 Powzięcie informacji o wszczęciu przez Bank działań windykacyjnych wobec Spółki Baumal Group S.A.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku otrzymał z Poznańskiego Banku Spółdzielczego informację o wszczęciu przez Bank czynności windykacyjnych wobec Spółki Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu. Jak wynika z pisma Banku uzasadnieniem podjętej decyzji jest bierność dłużnika - Baumal Group S.A. oraz obecny stan jego przedsiębiorstwa.

W ocenie Zarządu Emitenta powzięcie powyższej informacji może posiadać istotne znaczenie dla oceny możliwości dalszej realizacji Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku (wraz z późniejszymi aneksami) z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. - Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą

W związku z powyższym oraz z uwagi na brak kontaktu z Zarządem Spółki Baumal Group S.A. a tym samym możliwości uzyskania wyjaśnień w zakresie przyczyn powstania zadłużenia oraz możliwości jego spłaty, Zarząd Pozbud T&R S.A. rozważa skorzystanie z prawa do odstąpienia w całości od realizacji w/w Umowy Inwestycyjnej i zamierza przedstawić zaistniałą sytuację na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanej na 19 września 2014 roku. O ostatecznej decyzji w tej sprawie Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)