34/2014 Decyzja Zarządu oraz Rekomendacja Rady Nadzorczej w kwestii odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Baumal Group S.A.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 17 września 2014 roku informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 19 września 2014 roku, omawiana była możliwość dalszej realizacji Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku (wraz z późniejszymi aneksami) z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A., tj. z Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą.
 
Po szczegółowej analizie wyników przeprowadzonego badania due diligence finansowego i prawnego Spółki Baumal Group S.A., bieżącej sytuacji w zakresie negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie oraz aktualnych ryzyk rzutujących na ocenę sytuacji finansowo - majątkowej w/w Spółki, Zarząd Pozbud T&R S.A. poinformował Radę Nadzorczą, iż zamierza skorzystać z prawa odstąpienia w całości od w/w Umowy Inwestycyjnej.
 
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się oceną bieżącej sytuacji oraz z wynikami przeprowadzonego badania due diligence Spółki Baumal Group S.A., jak również opinią Zarządu Pozbud T&R S.A. co do możliwości realizacji Umowy Inwestycyjnej, w pełni poparła stanowisko Zarządu Pozbud T&R S.A. w przedmiocie skorzystania z prawa odstąpienia w całości od Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku pomiędzy Pozbud T&R S.A. a głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. - Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą i rekomendowała Zarządowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od w/w Umowy Inwestycyjnej.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)