35/2014 Podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku informuje, że w dniu 23września 2014 r. podpisał drugostronnie aneks z dnia 19 września 2014 roku do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych nr UO/GKR/58/2013/081 z dnia 17 grudnia 2013 roku, zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("PZU S.A.?), którym zwiększony został limit zaangażowania i przedłużony okres jego obowiązywania oraz który nadał Umowie nowe brzmienie (tekst jednolity Umowy).
 
Umowa, określa zasady udzielania przez PZU SA, na zlecenie Pozbud T&R S.A. (Zleceniodawca), gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, zwanych dalej "gwarancjami?, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.
 
Maksymalny limit zaangażowania został ustalony przez strony na kwotę 30.000.000,00 zł (poprzednio 20.000.000,00 zł) i ma charakter odnawialny, co oznacza, ze wygaśnięcie gwarancji udzielonej w ramach Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych powoduje odnowienie limitu o sumę gwarancyjną tej gwarancji.
 
Maksymalny limit zaangażowania obowiązuje w okresie od dnia 19 września 2014 roku do dnia 18 września 2015 roku (poprzednio od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia 16 grudnia 2014 r.) i może zostać podwyższony na kolejny okres uzgodniony przez Strony.
 
.
 
W ramach limitu PZU S.A. może udzielać następujących gwarancji:
 
a) zapłaty wadium
 
b) należytego wykonania kontraktu,
 
c) właściwego usunięcia wad lub usterek,
 
d) należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
 
e) zwrotu zaliczki.
 
Na podstawie przedmiotowej umowy mogą być wystawiane gwarancje o okresie ważności:
 
a) nie dłuższym niż 9 miesięcy - w przypadku gwarancji zapłaty wadium,
 
b) 72 miesiące - w przypadku gwarancji należytego wykonania kontraktu,
 
c) 72 miesiące - w przypadku gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,
 
d) 84 miesiące plus 15 dni na zwolnienie gwarancji - w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad łącznie dla jednego kontraktu,
 
e) 84 miesiące - w przypadku gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek, udzielanych na zabezpieczenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub udzielanych na rzecz beneficjent ów będących podmiotami publicznymi,
 
f) 96 miesięcy - w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad łącznie dla jednego kontraktu, udzielanych na zabezpieczenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub udzielanych na rzecz beneficjentów będących podmiotami publicznymi,
 
g) 36 miesięcy - w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki.
 
Wysokość składek, z tytułu udzielenia Spółce gwarancji, do których zapłacenia, na rzecz PZU S.A. Spółka jest zobowiązana, ustalona została na warunkach rynkowych.
 
Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU S.A. wobec zleceniodawcy, wynikających z Umowy stanowią:
 
a) 3 weksle własne in blanco z wystawienia Zleceniodawcy wraz z deklaracją wekslową,
 
b) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości środków trwałych,
 
c) Umowa o przelew praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W przypadku nie przedłużenia maksymalnego limitu zaangażowania, który obowiązuje do dnia 18 września 2015 r., Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Stron wynikających z Umowy.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).