36/2014 Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu na rzecz Pozbud T&R S.A. patentu na wynalazek.

Raport bieżący nr 36/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 25 września 2014 roku otrzymał decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu na rzecz Emitenta patentu na wynalazek pt. "Sposób lakierowania profili zespolonych w ramę lub skrzydło?.
 
Zgłoszenie wynalazku do opatentowania jest związane z realizacją przez Spółkę projektu pn. "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach?, finansowanego częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 roku.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)