37/2014 Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 26 września 2014 roku wysłał do głównych akcjonariuszy spółki Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu, tj. Pana Adriana Baum i Pani Moniki Szeszuła, będących stroną Umowy Inwestycyjnej, pisma zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku pomiędzy Emitentem a w/w osobami.
 
Odstąpienie od Umowy spowodowane jest wystąpieniem przesłanek do odstąpienia, zapisanych w Umowie, a przede wszystkim zaistnieniem Istotnej Negatywnej Zmiany, w rozumieniu w/w Umowy Inwestycyjnej, posiadaniem nieuregulowanych wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i zobowiązań wobec banku z tytułu umów kredytowych oraz wynikami szczegółowej analizy przeprowadzonego badania due diligence finansowego i prawnego Baumal Group S.A., co w konsekwencji uniemożliwia podjęcie realizacji Umowy Inwestycyjnej.
 
O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, a o podpisaniu aneksów do tej Umowy, tj. Aneksu Nr 1 - raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, Aneksu Nr 2 - raportem bieżącym nr 70/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku i Aneksu Nr 3 - raportem bieżącym nr 29/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).