40/2014 Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 40/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w związku z napływem środków finansowych z Unii Europejskiej, w dniu 01 grudnia 2014 roku Emitent podpisał ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu, list intencyjny celem potwierdzenia rozpoczęcia negocjacji, które mają doprowadzić do nawiązania współpracy w zakresie realizacji zamówień publicznych w obszarze infrastruktury kolejowej.
 
W celu podjęcia realizacji działań w powyższym zakresie Strony ustaliły, iż wspólnie uczestniczyć będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze infrastruktury kolejowej, na zasadach określonych w uprzednio zawartej umowie konsorcjum, bądź współpracy na zasadzie powierzenia Emitentowi podwykonawstwa robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego udzielonego TORPOL S.A.
 
TORPOL S.A. szacuje, że w celu zrealizowania zamierzeń związanych z pozyskaniem nowych kontraktów budowlanych niezbędne będzie posiadanie limitów gwarancyjnych w wysokości co najmniej 500 mln złotych.
 
Emitent zobowiązał się do uzyskania limitu gwarancyjnego w wysokości co najmniej 150 mln zł, przeznaczonego na realizację celu wskazanego powyżej.
 
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie listu intencyjnego, Strony regulować będą w odrębnych umowach.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).