41/2014 Podpisanie aneksu do Umowy podwykonawczej zawartej ze spółką Torpol S.A.

Raport bieżący nr 41/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 roku podpisał aneks do Umowy podwykonawczej Nr PPa03/B104/2014, zawartej ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) (Kontrakt Główny), w ramach Projektu: POIiŚ 7.1.-22.1.
 
Niniejszym aneksem strony zmieniły - wydłużyły - termin realizacji przez Podwykonawcę robót budowlano - montażowych, będących przedmiotem Umowy, do dnia 30 czerwca 2016 roku (pierwotny termin - to 20 września 2015 roku). Dodatkowo, na mocy w/w aneksu Pozbud T&R S.A. jako Podwykonawca zobowiązał się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 9.350.000,00 zł, na nieruchomości należącej do Emitenta, tytułem należytego wykonania Umowy. Ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia aneksu.
 
Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostały bez zmian.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).