43/2014 Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości Emitenta.

Raport bieżący nr 43/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, iż w wykonaniu zobowiązania przewidzianego w aneksie do Umowy podwykonawczej, o podpisaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., złożyła w dniu 22 grudnia 2014 roku w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej do kwoty 9.350.000,00 zł na rzecz spółki pod firmą TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu. Hipoteka ustanowiona została na stanowiącej własność Spółki nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cieśle, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie, o obszarze 2.2332 ha, tytułem zabezpieczenia wierzytelności spółki TORPOL S.A.  
 
Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem hipoteki w księgach rachunkowych Spółki wynosi 7 268 828,01 zł. 
 
Ponadto zgodnie z § 7 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Spółka informuje, iż między Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę (spółką TORPOL S.A.) i osobami nią zarządzającymi nie występują żadne powiązania. 
 
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 euro. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133). 
 
Romaj Andrzejak - Wiceprezes