6/2014 Korekta prognozy wyników finansowych Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A na 2013 rok.

Raport bieżący nr 6/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), mając na względzie zaawansowanie prac nad raportem okresowym za IV kwartał 2013 r., informuje o zmianie prognozy wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, opublikowanych raportem bieżącym nr 45/2013 z dnia 02 września 2013 r.
 
Po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i podmiot zależny, korekcie podlegają wszystkie prognozowane pozycje. Skorygowana prognoza zakłada osiągnięcie w 2013 roku wyników finansowych na następujących poziomach:
 
I. Wyniki finansowe spółki dominującej Pozbud T&R S.A.
 
? przychody ze sprzedaży: 135.969 tys. zł (wcześniej prognozowane 104.348 tys. zł - zmiana + 30 %),
 
? EBITDA: 15.182 tys. zł (wcześniej prognozowana 13.988 tys. zł ? zmiana + 9 %)
 
? zysk netto 9.713 tys. zł (wcześniej prognozowany 9.047 tys. zł ? zmiana + 7 %)
 
II. wyniki finansowe Grupy Kapitałową Pozbud T&R S.A.
 
? przychody ze sprzedaży: 148.947 tys. zł (wcześniej prognozowane 120.693 tys. zł - zmiana + 23 %), Pozbud T&R S.A.
 
? EBITDA: 17.817 tys. zł (wcześniej prognozowana 15.938 tys. zł ? zmiana + 12 %)
 
? zysk netto 10.777 tys. zł (wcześniej prognozowany 10.568 tys. zł ? zmiana + 2 %)
 
Korekta prognozy spowodowana jest z osiągnięciem przez Spółkę i Grupę Kapitałową znacznie lepszych wyników finansowych niż prognozowano w trakcie roku obrotowego 2013.
 
Głównymi czynnikami, które wpłynęły na podwyższenie prognozy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. są:
 
- przekroczenie zakładanych w pierwotnej prognozie przychodów ze sprzedaży,
 
- terminowa realizacja kontraktów,
 
- sprzyjające warunki atmosferyczne.
 
Niniejsza korekta nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.
 
Niniejszy raport stanowi nową prognozę wyników finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej.
 
Podstawa prawna: § 31 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ).