8/2014 Podpisanie aneksu do Umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Torpol S.A.

Raport bieżący nr 8/2014
 
Podstawa Prawna: 
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 10 marca 2014 r. otrzymał drugostronnie podpisany aneks z dnia 06 marca 2014 r. do Umowy przedwstępnej zawartej ze spółką TORPOL S.A., w której Strony zobowiązały się do zawarcia umowy Podwykonawczej o roboty budowlane (Umowa Przyrzeczona), której przedmiotem będą roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny), numer IRZRB-216-2/1/11/POIiŚ 7.1.-22.1.
 
Niniejszym aneksem strony zmieniły termin do wniesienia przez Emitenta jako Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Gwarancji) na rzecz Wykonawcy, w wysokości odpowiadającej 10 % wartości zleconych robot, tj. w kwocie 9.500.000,00 zł i ustaliły, iż wniesienie zabezpieczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2014 r.
 
W związku z powyższym ustalono też, iż termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej zostanie wyznaczony przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r.
 
Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostają bez zmian.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ).