8/2017 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

Raport bieżący nr 8/2017
 
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w związku z punktem 5 porządku obrad zwołanego na dzień 26 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otrzymał w dniu 25 maja 2017 roku od funduszy Pioneer, będących akcjonariuszem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pani Izabelli Jędrzejewskiej - Gołąb na członka Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji. Pani Izabella Jędrzejewskiej - Gołąb wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
W załączeniu CV Pani Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb oraz jej zgoda na kandydowanie. 
 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133 z późn. zm.).