1/2011 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

Podstawa prawna 
Dział II pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając w nawiązaniu do § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Działu II  pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informuje, że w dniu 14.06.2011 otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenia kandydatury dokonała Aviva Investors Poland S.A. działając w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:
 
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Niniejsze zgłoszenie będzie przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. zwołanego na dzień 28.06.2011.
Spółka w załączniku przekazuje życiorys Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.