1/2014 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka"), na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o niestosowaniu poniższych zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"
 
Część II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
 
Zasada 1. pkt 9a
 
" Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"
 
Spółka nie nagrywa obrad walnych zgromadzeń, w związku z powyższym nie publikuje ich przebiegu na stronie internetowej. Spółka podaje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał, a niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia, informuje o treści podjętych uchwał wraz z informacją o wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, jeśli takie sytuacje wystąpią. Posiedzenia walnych zgromadzeń protokołowane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez notariusza, a protokoły udostępniane są akcjonariuszom na każde ich żądanie.
 
Część IV - Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
 
Zasada 10
 
" Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na:
 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad".
 
Aktualny Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w myśl postanowień Kodeksu spółek handlowych, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym Spółka informuje w każdym ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W ocenie Zarządu Spółki, stosowane przez Spółkę procedury dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń odzwierciedlają rzeczywisty ich przebieg i zapewniają transparentność obrad. Zatem niestosowanie zasady, zdaniem Zarządu nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki. Wprowadzenie możliwości przeprowadzania elektronicznego walnego zgromadzenia zwiększyłoby koszty organizacji zgromadzenia.
 
Spółka nie wyklucza możliwości stosowania w/w zasad w przyszłości.