2/2011 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

Podstawa prawna
Dział II pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając w nawiązaniu do § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Działu II  pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informuje, że w dniu 06.06.2011 otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Halczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenia kandydatury dokonał Pan Piotr Halczak w swoim własnym imieniu.
 
Spółka w załączniku przekazuje życiorys Pana Piotra Halczaka.