3/2011 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

Podstawa prawna 
Dział II pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając w nawiązaniu do § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Działu II pkt 1 ppkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informuje, że w dniu 22.06.2011 otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Marchwickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenia kandydatury dokonał Eteron sp. z o.o.
 
Niniejsze zgłoszenie będzie przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. zwołanego na dzień 28.06.2011.
 
Spółka w załączniku przekazuje życiorys Pana Przemysława Marchwickiego.