4/2011 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Pozbud T&R S.A. przekazuje informację o zasadach ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku, zmienionych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku, które nie są i nie będą stosowane w Spółce:
Dział I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:
1. Zasada 1 w zakresie - Spółka powinna (...) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń spółki nie wskazuje na potrzebę transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, ani upubliczniania zarejestrowanego przebiegu obrad na stronie internetowej. Przebieg obrad jest protokołowany zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a umieszczenia transmisji obrad i pełnego przebiegu obrad naraziłoby Spółkę na poniesienie kosztów niewspółmiernych do potencjalnych korzyści dla akcjonariuszy. 
2. Zasada 5 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z tym organy Spółki nie są władne do wprowadzenia polityki wynagrodzeń odnośnie członków Rady.
Zarząd Spółki jest dwuosobowy i jego wynagrodzenie ma formę stałą, ustaloną przez Radę Nadzorczą, adekwatnie do poziomu zaangażowania Zarządu. W związku z powyższym wprowadzanie polityki odnośnie wynagrodzenia Zarządu uznaje się za bezcelowe.
 
Dział II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:
1. Zasada 1 pkt 6 
Zasada nie jest stosowana, gdyż dotychczas sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki nie zawierały elementów wymienionych w zasadzie, w związku z czym informacje te nie mogły być opublikowane na stronie internetowej Spółki.
2. Zasada 1 pkt 7
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie nagrywa walnych zgromadzeń, nie spisuje wszystkich pytań akcjonariuszy zadawanych w trakcie wlanego zgromadzenia, ani odpowiedzi na nie - w związku z powyższym nie może opublikować ich treści na stronie internetowej Spółki. Spółka protokołuje posiedzenia walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i uznaje, że gwarantuje to transparentność obrad.
3. Zasada 1 pkt 14
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie obowiązuje spisana reguła co do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Każdorazowo Rada Nadzorcza podejmuje decyzję na podstawie analizy przesłanych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.
4. Zasada 2
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Akcje Spółki notowane są jedynie na rynku krajowym, większość akcjonariuszy to podmioty krajowe, w związku z czym Spółka uznała, iż zastosowanie powyższej zasady narazi Spółkę na poniesienie kosztów niewspółmiernych dla korzyści. 
 
Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
1. Zasada nr 8 w zakresie - W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, gdyż w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują komitety. Zarząd będzie na bieżąco monitorował sytuację i w razie pojawienia się potrzeby zorganizowania komitetów w ramach Rady Nadzorczej, zarekomenduje Radzie takie rozwiązanie.