Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki Pozbud T&R SA 2012-2013

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW  - POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą  w Wysogotowie („Spółka”) przedstawia poniżej coroczną informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

 
W latach 2012 -2013 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Spółki przedstawia się następująco:  
 
Zarząd
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.  0 2
1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.    0 2

 

Rada nadzorcza
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.  0 5
1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.    0 5
 
Podstawa prawna:
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Rozdział II ust. 1 pkt 2a