Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki Pozbud T&R SA

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” Pozbud T&R S.A zamieszcza informację o udziale kobiet i mężczyzn w okresie ostatnich dwóch lat w organach statutowych Spółki tj. w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
 
W latach 2010-2012 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Spółki przedstawia się następująco:  
 
Zarząd
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.   0 2
1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.     0 2
1 stycznia 2012 r. - 30 września 2012 r.     0 2

 

Rada nadzorcza
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.   0 5
1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.     0 5
1 stycznia 2012 r. - 30 września 2012 r.     0 5